Tonttikauppaa Rajamäen Terveystiellä

 

001

Nurmijärven kunnanhallitus kokousti maaliskuun alussa. Ensimmäisenä asiakohtana oli hieman poikkeuksellinen asia. Esittelijä toi kunnanhallitukseen uudelleen jo kertaalleen 16.9.2019 käsitellyn ja päätetyn asian. Kyse oli YS-tontin luovutuksesta Terveystiellä Rajamäellä Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle, joka rakentaisi tontille lastensuojelun sijaishuollon yksikön tilat Familiar Oy:lle. Kyseinen toimipistehän toimii tällä hetkellä Kiljavan sairaalan alueella vuokratiloissa.

Syyskuussa 2019 kunnanhallitus päätti luovuttaa/myydä kyseisen tontin noin 120.000 euron hinnasta. Kuntalaiset jättivät kuitenkin päätöksestä kolme oikaisuvaatimusta. Viranhaltijat olivatkin selvittäneet asiaa syvemmin ja tarkemmin. Tämän johdosta kunnanhallituksella oli edessään päätösesitys, jossa oli päädytty aiemman 16.9.2019 tehdyn päätöksen kumoamiseen.

Valitettavasti itsekin huomasin, totesin ja ymmärsin vasta tuon aiemman 16.9.2019 päätöksenteon jälkeen, että olin asiassa saanut virheellistä tai vähintäänkin puutteellista tietoa. Tätä sen enempää avaamatta jouduin nyt toteamaan, että tämän hetkisillä tiedoilla olisin syyskuussa 2019 päätynyt erilaiseen ratkaisuun. Samaan lopputulemaan oli siis asian esittelijäkin päätynyt.

Tarja Salonen (KESK) teki asiassa muutosehdotuksen ja perusteina, että “Kunnanhallitus ei ole tehnyt hallintolain 49 g §:n tarkoittamaa virhettä tontinluovutuspäätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimuksissa esitetään mielipiteitä ja huolta alueen asukkaille ja kiinteistöille koituvasta haitasta, jos lastensuojelun sijaishuollon yksikkö sijoitetaan alueelle. Oikaisuvaatimuksen tekijät nostavat esiin mm. sen, että neuropsykiatriset pulmat (nuoret, 12-17 vuotiaat, ympäri Suomea) saattavat aiheuttaa alueelle levottomuutta ja sitä kautta turvattomuutta kaiken ikäisissä asukkaissa. Alueen asukkaiden itseään kohtaan mahdollisesti aiheutuva haitta lastensuojelun sijaishuollon yksikön alueelle sijoittuvasta toiminnasta ei ole riittävä peruste kumota päätöstä, joka on syntynyt lain mukaan oikein ja oikeassa järjestyksessä.”

Juha Peltonen (SDP) ja Leni Pispala (VIHR) kannattivat Salosen esitystä. Äänestyksen jälkeen Salosen muutosesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 2-9 eli 16.9.2019 päätös jäi voimaan. Lisäkseni vain Tapiolinna (PS) oli pohjaesityksen kannalla eli ei yhtynyt tuohon muutosesitykseen.

Salosen muutosesityksessä oli sellainen erikoisuus, että perusteluissa viitattiin hallintolain §49:ään ja perusteltiin muutosesitystä sillä, että kunnanhallitus ei ole tehnyt virhettä tontinluovutuspäätöksen yhteydessä. Esittelytekstissä ei kuitenkaan viitattu virheelliseen päätöksentekoon, vaan esitys kumota aiempi päätös oli tehty nimenomaan tarkoituksenmukaisuusperusteilla – ei siis laillisuusperusteilla, joilla muutosesitystä perusteltiin. Tältä osin voikin kysyä, että syntyikö kunnanhallituksen päätös väärin perustein.

Asiassa on vielä sellainenkin ulottuvuus, että myytävää tonttia ei ole asemakaavassa vielä olemassa, vaan se on osa isompaa asemakaavan mukaista tonttia. Tämän vuoksi tonttikauppa edellyttää vielä  tonttijaon muuttamista ja korttelin jakamista useammaksi tontiksi. Tämän poikkeamispäätöksen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta tekee ymmärtääkseni itsenäisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.

Välillä on selkeämpää esittelyä ja päätöksentekoa. Tämä tapaus oli hieman sumeammasta päästä. Saapa nähdä meneekö tämä kuitenkin kirkkaasti loppuun saakka.